คณะผู้บริหาร

นายบุญยัง รอดประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นางละอองดาว พรายงาม
รองประธานกรรมการและเลขานุการ

นายไพรัช เพ็ชรรุ่ง
รองประธานกรรมการ

นางสาวสำเภา สมจิตร
กรรมการและเหรัญญิก

นางเยาวมาลย์ ปันส่วน
กรรมการและรองเลขานุการ