ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ต.ค. 62 การประกวดนักอ่านบ้านนาครั้งที่ ๑๔ นักเขียนบ้านนาครั้งที่ ๖
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ